Chủ Nhật, 21, Tháng Bảy , 2024

Kế hoạch-Chiến lược

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 1 – BQP

1. Mục tiêu thứ Nhất: Xây dựng khung tổ chức biên chế của Nhà trường phù hợp và đủ mạnh để hoàn thành nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ giáo viên vững mạnh và đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo chuyên nghiệp.

Thực hiện điều lệ Trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề do Bộ LĐTB&XH ban hành, điều lệ công tác nhà trường của BTTM. Thấm nhuần quan điểm chỉ đạo “Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng… Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo; thông qua việc quản lý, phát triển đúng định hướng và có hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

Để tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục, ưu tiên nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới chương trình và phương pháp dạy học thì phát triển đội ngũ nhà giáo là một trong những giải pháp trọng tâm. Đồng thời phải xây dựng và thực hiện chuẩn hoá đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo. Đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo trong Nhà trường về kiến thức, kỹ năng quản lý và phẩm chất đạo đức.

Mục tiêu của Nhà trường là phải có đủ đội ngũ giáo viên theo chuẩn quy định để tiến hành đào tạo các nghề cao đẳng, trung cấp, sơ cấp với lưu lượng đã đăng ký, trình độ giáo viên phải đảm bảo theo Luật định. Đến năm 2014 có đủ các tiêu chí về giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo quy định đối với Trường Cao đẳng nghề.

Để đạt được mục tiêu đề ra, cần thực hiện đồng bộ một số các giải pháp chiến lược như:

* Tuyển dụng giáo viên có trình độ đạt chuẩn, cán bộ quản lý đào tạo có kinh nghiệm và chuyên môn.

Về đội ngũ giáo viên: Dựa trên ngành nghề, quy mô đào tạo và các số liệu dự báo để lập kế hoạch tuyển dụng giáo viên cho Nhà trường. Xây dựng bộ tiêu chuẩn tuyển chọn, phấn đấu để đạt tỷ lệ 15 HS/01 GV vào năm 2013.

Các tiêu trí đối với giáo viên dự tuyển gồm có:

– Giáo viên dạy nghề phải đạt những tiêu chuẩn được quy định tại khoản 2, Điều 70 Luật giáo dục năm 2005.

– Trình độ chuẩn của của giáo viên dự tuyển phải đảm bảo: Giáo viên dạy lý thuyết trình độ cao đẳng, trung cấp nghề phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật hoặc đại học chuyên ngành; giáo viên dạy thực hành phải có bằng tốt nghiệp đại học hoặc là nghệ nhân, người có tay nghề cao. Giáo viên dạy lý thuyết trình độ sơ cấp nghề phải có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên; giáo viên dạy thực hành phải có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên hoặc là nghệ nhân, người có tay nghề cao. Giáo viên dạy được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

– Ưu tiên các đối tượng có trình độ và thâm niên trong lĩnh vực dạy nghề, có khả năng tốt về tin học, ngoại ngữ, khả năng sư phạm, năng lực thực hành.

Tuyển dụng theo hai phương thức: Thi tuyển.

– Tuyển chọn những người hiện đang làm công tác giảng dạy nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn của Nhà trường. Đặc biệt chú ý tuyển chọn những giáo viên giỏi về các chuyên ngành Nhà trường đang đào tạo.

– Tuyển chọn những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ở các trường đại học để Nhà trường bồi dưỡng thành những giáo viên. Trực tiếp liên hệ với các trường có đào tạo các ngành tương ứng với các ngành đào tạo của trường để lựa chọn ít nhất mỗi năm một lần. Khuyến khích học tập và tự học tập của giáo viên, ưu tiên tuyển chọn những người có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ.

– Tuyển dụng những cán bộ kỹ thuật và nghiệp vụ có tay nghề hoặc có trình độ cao, bồi dưỡng phương pháp sư phạm để trở thành cán bộ giảng dạy, đặc biệt là các ngành đào tạo hệ cao đẳng cần nhiều kỹ năng thực hành.

– Hợp tác với các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu để mời các giảng viên có trình độ cao, giảng dạy giỏi về giảng dạy tại trường với các chính sách và chế độ ưu đãi.

Đối với cán bộ quản lý đào tạo: Đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ cán bộ quản lý các cấp trong Trường về kiến thức và kỹ năng quản lý; điều chỉnh , sắp xếp lại cán bộ quản lý đào tạo theo yêu cầu của từng giai đoạn và phù hợp với năng lực, phẩm chất của từng người. Tuyển dụng các cán bộ quản lý đào tạo có trình độ, có kinh nghiệm bổ sung cho đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo hiện có ở Trường. Nguồn tuyển dụng các cán bộ quản lý đào tạo là những người đang làm công tác quản lý có hiệu quả ở các cơ sở đào tạo hoặc những người đã từng làm công tác quản lý đào tạo…

* Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý. Trước hết cần phải xác định rõ rằng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là công tác quan trọng, thường xuyên của Nhà trường. Đối với giáo viên dạy nghề, hàng năm cần thực hiện bồi dưỡng theo các loại hình sau:

– Bồi dưỡng chuẩn hoá giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn. Nội dung bồi dưỡng chuẩn hoá tập trung vào kiến thức, kỹ năng chuyên môn; nghiệp vụ sư phạm; ngoại ngữ; tin học và những nội dung khác mà tiêu chuẩn chức danh quy định.

– Bồi dưỡng thường xuyên cho tất cả giáo viên. Tập trung vào các nội dung như quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, các quy định về dạy nghề; kiến thức chuyên môn, những tiến bộ khoa học – công nghệ mới thuộc chuyên môn giảng dạy; kỹ năng nghề; phương pháp giảng dạy, phương pháp xây dựng chương trình và sử dụng phương tiện dạy học mới…

– Bồi dưỡng nâng cao cho giáo viên đã đạt chuẩn, tuỳ theo yêu cầu của nghề nghiệp, nhiệm vụ được phân công hoặc chuẩn chức danh cao hơn. Chú ý các nội dung nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, năng lực thực hành, năng lực thích ứng với những thay đổi của môi trường, của thị trường.

Phương thức tổ chức các hoạt động đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cần rất linh hoạt, tổ chức theo nhiều hình thức ở nhiều thời điểm khác nhau trong năm và trên quan điểm khoa học, thiết thực, hiệu quả. Có thể sử dụng các hình thức sau:

– Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

– Bồi dưỡng chuyên đề.

– Tham quan, nghiên cứu, khảo sát thực tế.

– Hội thảo khoa học.

– Thực tập nâng cao tay nghề.

– Cử đi đào tạo tập trung, tại chức, tập huấn, học tập cả trong nước và nước ngoài.

Để tổ chức và quản lý tốt công tác đào tạo, Nhà trường cần có kế hoạch cử cán bộ, giảng viên cơ hữu đi học các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, cần đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng chương trình giáo dục và ứng dụng những công nghệ mới vào công tác giáo dục – đào tạo. Khuyến khích và tạo điều kiện cho giảng viên được tiếp cận với những tri thức và các thành tựu khoa học, công nghệ mới của thế giới. Chú trọng bổ sung giảng viên cho các ngành nghề mới. Bảo đảm đến năm 2015 có 100% giảng viên cơ hữu của trường có trình độ được đào tạo theo quy định và được trang bị những kiến thức về phương pháp sư phạm và công nghệ mới.

* Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách thích hợp để xây dựng và ổn định đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đào tạo:

– Có chế độ lương và thu nhập thoả đáng cho giảng viên, cán bộ quản lý đào tạo. Tạo điều kiện để giảng viên và cán bộ quản lý đào tạo gắn kết lâu dài với Nhà trường.

– Xây dựng cơ chế làm việc thích hợp để giảng viên, cán bộ quản lý đào tạo có cơ hội nâng cao trình độ, tham gia nghiên cứu khoa học và cải thiện được mức sống. Tạo cơ hội thăng tiến nghề nghiệp cho các thành viên của Trường.

– Phân cấp quản lý giữa các phòng, ban với các khoa, tổ bộ môn và phân định trách nhiệm rõ ràng.

– Trang bị các phương tiện kỹ thuật để hỗ trợ cho công tác quản lý đào tạo như hoàn thiện các phần mềm quản lý, tăng cường khai thác hệ thống thông tin qua mạng.

– Xây dựng môi trường làm việc hiện đại. Xây dựng văn hoá tổ chức để mọi người tiến tới những vấn đề mà Nhà trường đã tuyên bố trong sứ mạng.

2. Mục tiêu thứ Hai: Đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, phù hợp với yêu cầu đào tạo trong giai đoạn mới.

Để có cơ sở thực hiện được mục tiêu của chiến lược phát triển đào tạo, cần phải xây dựng cơ sở đào tạo đảm bảo môi trường sư phạm. Cơ sở đào tạo phải đáp ứng được mọi điều kiện phục vụ đào tạo dạy nghề, là nơi để học sinh học tập, rèn luyện, phát triển trí tuệ, đạo đức, thể chất một cách toàn diện, đủ điều kiện cho thực hành thực tập và kết hợp với sản xuất, dịch vụ. Cụ thể là:

– Nhanh chóng triển khai xây dựng thêm giảng đường, mở rộng thư viện, hội trường và khu ký túc xá học sinh, các công trình phục vụ giáo dục thể chất.

– Tăng cường đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo, đặc biệt là xưởng thực hành, thực tập, phòng thí nghiệm, sách trong thư viện… Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo dạy nghề.

Các giải pháp chiến lược thực hiện mục tiêu thứ hai là:

Tổ chức triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2010-2020, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho giai đoạn này là 50 tỷ đồng, gồm các hạng mục công trình sau:

– Xây dựng mới 01 hội trường 600 chỗ, diện tích xây dựng 1200 m2.

– Xây dựng ký túc xá quy mô 100 phòng ở với tổng diện tích xây dựng 3500 m2 sàn.

– Cải tạo giảng đường quy mô 12 phòng học với tổng diện tích xây dựng 1500 m2 sàn.

– Xây dựng mới 2500 m2 nhà xưởng.

– Xây dựng mới 01 nhà ở cán bộ giáo viên với tổng diện tích 1200 m2.

– Nâng cấp cải tạo 01 thư viện với tổng diện tích 350 m2.

– Quy hoạch tổng thể và tiến hành xây dựng khu ở nội trú cho học sinh kết hợp với các công trình phục vụ giáo dục thể chất, khu thể thao và cảnh quan môi trường trên diện tích đất 20.000 m2 của Nhà trường với tổng diện tích xây dựng 6700m2. Sau khi xây dựng, đủ điều kiện cho 2500 học sinh ở nội trú.

Tăng cường trang thiết bị, phương tiện phục vụ dạy nghề. Đối với đào tạo dạy nghề, nhu cầu về trang thiết bị, phương tiện rất lớn; thông thường nhu cầu đều vượt rất xa khả năng đáp ứng của nhà nước và của các cơ sở, nhất là những trang thiết bị công nghệ cao và đi theo nó là các chi phí cho vận hành, bảo dưỡng sửa chữa. Trong thực tế đào tạo, kiến thức và kỹ năng của người học phụ thuộc rất lớn vào năng lực trang thiết bị của cơ sở. xác định, xây dựng nội dung chương trình và từng bước đầu tư cho các ngành nghề đào tạo; trong đó đặc biệt chú trọng các nghề mũi nhọn. Từ mâu thuẫn giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng nên giải pháp đầu tư trang thiết bị luôn luôn là một vấn đề lớn cần có những tháo gỡ mang tính hệ thống, lâu dài và nó được cụ thể hoá bằng những giải pháp sau:

– Sử dụng có hiệu quả cao nhất các trang thiết bị, phương tiện hiện có.

– Hàng năm đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia – Tăng cường năng lực đào tạo nghề và từ nguồn vốn tự có theo hướng đảm bảo yêu cầu vừa hiện đại, vừa thiết thực và ưu tiên cho các nghề mũi nhọn.

– Tăng cường đầu tư nghiên cứu và sản xuất trang thiết bị, phương tiện dạy nghề tự tạo. Trang thiết bị dạng mô hình và mô phỏng.

– Tăng cường liên kết với các trung tâm về khoa học – công nghệ, các cơ sở sản xuất và các cơ sở bạn trong việc tham quan, thực hành thực tập của học sinh học nghề. Giải quyết tốt vấn đề này sẽ đạt được nhiều mục đích như giảm đầu tư trực tiếp, học sinh có điều kiện cọ sát với công nghệ và thực tiễn sản xuất nhiều hơn.

– Dự kiến giai đoạn 2010-2020 đầu tư trang thiết bị dạy nghề khoảng 150 tỷ đồng. Ngoài ra, tích cực sử dụng mọi nguồn lực khác để đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho đào tạo dạy nghề. Giai đoạn 2010 – 2020 sẽ tiếp tục đầu tư mọi mặt theo tiêu trí trường cao đẳng nghề của khu vực.

3. Mục tiêu thứ Ba: Tăng quy mô, ngành nghề và loại hình đào tạo; phát triển chương trình đào tạo và đổi mới phương pháp dạy học.

Từ kết quả nghiên cứu các yếu tố, các đánh giá về môi trường và các định hướng phát triển. Trên cơ sở các nghành nghề đã đào tạo, năng lực cơ sở vật chất sẵn có và có thể đầu tư được cùng một số các yếu tố khác.

Khi nhà trường trở thành trường cao đẳng nghề và sẽ đào tạo nghề cả 3 cấp trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề. Khi đó sẽ phải tiến hành đánh giá, tổng kết, xem xét các yếu tố để xác định ngành nghề, quy mô đào tạo theo hướng xác định một số ngành nghề mũi nhọn đi đôi với đa dạng hoá loại hình đào tạo. Tăng quy mô đào tạo cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sẽ giảm quy mô đào tạo sơ cấp nghề.

Thực hiện phương châm “Lấy ngắn nuôi dài”, tiếp tục phát triển một số nghề ngắn hạn là thế mạnh truyền thống của Nhà trường, đặc biệt là nghề lái xe ô tô để tạo nguồn tài chính đầu tư cho các định hướng dài hạn. Tăng cường liên kết đào tạo nhằm phối kết hợp với các trường và cơ sở khác để xây dựng Nhà trường vững mạnh.

Phát triển chương trình đào tạo phù hợp với những yêu cầu của thực tiễn xã hội. Đổi mới phương pháp dạy học để người học chủ động trong quá trình tiếp cận tri thức và phát huy được tính sáng tạo, chủ động trong học tập; có khả năng tự tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm.

Việc phát triển chương trình đào tạo cần linh hoạt để có thể tích hợp được các ý tưởng mới và bắt kịp với những thay đổi nhanh chóng về thông tin, về công nghệ để có thể đáp ứng được nhu cầu của người học. Chương trình đào tạo cao đẳng nghề, trung cấp nghề phải được xây dựng để tạo ra sản phẩm là nhân lực có năng lực nghề nghiệp và đa kỹ năng cho nên khi xây dựng chương trình đào tạo cần đặc biệt chú ý tới các yêu cầu của doanh nghiệp và các tổ chức sử dụng lao động. Trên cơ sở hệ thống chương trình khung do Bộ LĐTB&XH ban hành, cần phát triển các chương trình đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường cùng với những đặc thù của khu vực. Sau từng năm học, rà soát lại chương trình đào tạo các ngành, xác định những năng lực mà người học phải thể hiện được, làm tường minh các tiêu chí áp dụng trong đánh giá năng lực của người học và đòi hỏi người học có trách nhiệm đáp ứng các tiêu chí đó đồng thời nắm bắt thêm các thông tin tham khảo từ đó đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung vào chương trình đào tạo. Nhìn chung, chương trình phát triển đào tạo cần được thiết kế đặc biệt nhằm phát triển các kỹ năng và năng lực cần thiết cho học sinh – sinh viên để có thể đáp ứng yêu cầu thị trường lao động. Chương trình đào tạo phải có trọng tâm – đó là những điều mà học sinh – sinh viên có thể vận dụng được vào thực tế làm việc và tiếp tục phát triển sau khi được đào tạo trong Nhà trường.

Tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo phương pháp “Dạy học tích cực”, theo quan điểm “Lấy người học làm trung tâm” , phát huy cao độ tinh thần tích cực chủ động sáng tạo của học sinh. Bằng nhiều phương pháp truyền đạt, hướng dẫn làm cho học sinh hiểu, nhớ và làm được các nội dung theo yêu cầu; chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành được mục tiêu đào tạo. Trong đào tạo dạy nghề cần đặc biệt quan tâm đến các phương pháp mang tính trực quan như sử dụng kỹ thuật mô phỏng, mô hình, sử dụng phương tiện trong giảng dạy lý thuyết. Trong thực hành thực tập lại cần vừa rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp lại vừa phải rèn luyện ý thức kỷ luật, ý thức công nghiệp và tăng cơ hội cọ sát với thực tiễn thị trường.

4. Mục tiêu thứ Tư:

Gắn dạy nghề với việc làm và xuất khẩu lao động, với sản xuất và dịch vụ.

Một trong những chức năng quan trọng của Nhà trường là hoạt động tư vấn, dịch vụ việc làm. Làm tốt vấn đề này sẽ là một yếu tố quan trọng trong thực hịên sứ mạng đã đề ra. Giải quyết việc làm sau đào tạo, tạo nguồn cho xuất khẩu lao động, tạo sự gắn bó giữa các cơ sở sử dụng lao động, các doanh nghiệp với Nhà trường, kết hợp dạy nghề với sản xuất, dịch vụ là những hoạt động quan trọng góp phần tạo nên thương hiệu của Nhà trường.

Đến năm 2015, Trung tâm liên kết đào tạo và giới thiệu việc làm của Nhà trường đảm bảo bố trí cho 100% học sinh sau khi tốt nghiệp có việc làm ngay. Xuất khẩu lao động cho 20% học sinh sau tốt nghiệp, đặc biệt ưu tiên bộ đội xuất ngũ, thanh niên dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách xã hội.

Hệ thống nhà xưởng, khu thực nghiệm của Nhà trường đảm bảo đủ mọi điều kiện và có việc làm cho 30% học sinh thực tập tốt nghiệp kết hợp với sản suất, dịch vụ tại Nhà trường. Nhà trường sẽ mở rộng các loại hình liên doanh liên kết với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất để tận dụng mọi năng lực kết hợp dạy nghề với sản xuất nhằm đạt mục đích nâng cao chất lượng đào tạo thông qua thực hành thực tập, tăng cường cơ sở vật chất cho Nhà trường, tăng cơ hội giải quyết việc làm cho học sinh, là một hoạt động quan trọng tạo nguồn tài chính cho Nhà trường. Tiến tới xây dựng các trung tâm thuộc Trường, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và xuất khẩu lao động theo các quy định của pháp luật.