Thứ Ba, 29, Tháng Mười Một , 2022

Kết quả học tập và xếp loại hạnh kiểm khối Văn hóa năm học 2016-2017

 

Lớp 10A1   Xem điểm
Lớp 10A2   Xem điểm
Lớp 10A3   Xem điểm 
Lớp 10A4   Xem điểm 
Lớp 10A5   Xem điểm 
Lớp 10A6   Xem điểm 
Lớp 10A7   Xem điểm 
Lớp 11A1   Xem điểm 

Danh sách học sinh lưu ban, thi lại, rèn luyện đạo đức Năm học: 2016-2017 Xem danh sách