Kết quả học tập văn hóa năm học 2018 – 2019

BẤM VÀO TÊN CÁC ĐỀ MỤC ĐỂ XEM CHI TIẾT NỘI DUNG

I. Kết quả học tập văn hóa và xếp loại hạnh kiểm khối 10

1) Kết quả học tập và xếp loại hạnh kiểm lớp 10A1

2) Kết quả học tập và xếp loại hạnh kiểm lớp 10A2

3) Kết quả học tập và xếp loại hạnh kiểm lớp 10A3

4) Kết quả học tập và xếp loại hạnh kiểm lớp 10A4

5) Kết quả học tập và xếp loại hạnh kiểm lớp 10A6

6) Kết quả học tập và xếp loại hạnh kiểm lớp 10A7

7) Kết quả học tập và xếp loại hạnh kiểm lớp 10A8

8) Kết quả học tập và xếp loại hạnh kiểm lớp 10A9

9) Kết quả học tập và xếp loại hạnh kiểm lớp 10A10

10) Kết quả học tập và xếp loại hạnh kiểm lớp 10A11

II. Kết quả học tập văn hóa và xếp loại hạnh kiểm khối 11

1) Kết quả học tập và xếp loại hạnh kiểm lớp 11A9

2) Kết quả học tập và xếp loại hạnh kiểm lớp 11A10

3) Kết quả học tập và xếp loại hạnh kiểm lớp 11A11

4) Kết quả học tập và xếp loại hạnh kiểm lớp 11A12

III. Kết quả học tập văn hóa và xếp loại hạnh kiểm khối 12

1) Kết quả học tập và xếp loại hạnh kiểm lớp 12A1

2) Kết quả học tập và xếp loại hạnh kiểm lớp 12A2

3) Kết quả học tập và xếp loại hạnh kiểm lớp 12A3

4) Kết quả học tập và xếp loại hạnh kiểm lớp 12A4

5) Kết quả học tập và xếp loại hạnh kiểm lớp 12A5

6) Kết quả học tập và xếp loại hạnh kiểm lớp 12A6

7) Kết quả học tập và xếp loại hạnh kiểm lớp 12A7


Có thể bạn quan tâm